Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om kultur, inkludering og deltaking

Dette dokument

  • Innst. 260 S (2011–2012)
  • Kildedok: Meld. St. 10 (2011–2012)
  • Dato: 26.04.2012
  • Utgiver: familie- og kulturkomiteen
  • Sidetall: 32

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 26. april 2012

Gunn Karin Gjul

Arild Stokkan-Grande

leder

ordfører