Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2010

Dokument 3:2 (2011-2012), Innst. 255 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 24.04.2012 Innst. 255 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Riksrevisjonen foretar hvert år kontroll med om departementenes forvaltningen av statens interesser i selskaper som staten helt eller delvis eier, er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. På grunnlag av kontrollen for 2010 har Riksrevisjonen påpekt svak oppfølging av sektorpolitiske mål og at eierskapsutøvelsen ikke er tilstrekkelig tilpasset selskapenes egenart. Det påpekes også at det er svak avkastning i flere selskaper med forretningsmessige mål. Komiteen sier i innstillingen at den i likhet med Riksrevisjonen ser betydelige muligheter for en bedre eierskapsutøvelse overfor selskaper som Statkraft, Mesta, Baneservice og Statoil. Selskapskontrollen for 2010 har blant annet omfattet ni utvidede kontroller, og komiteen har i sin innstilling kommentert disse.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2012

   Behandlet i Stortinget: 24.05.2012