Lov om avtaler om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter mv.

Prop. 57 L (2011-2012), Innst. 248 L (2011-2012), Lovvedtak 50 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 24.04.2012 Innst. 248 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt ny lov om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter. Ved lovens ikraftsetting oppheves lov 13. juni 1997 nr. 37 om salg av tidsparter i fritidsbolig. Lovendringen innebærer gjennomføring av europaparlaments-og rådsdirektiv om forbrukervern med hensyn til visse aspekter ved avtaler om deltidsbruksrett, langtidsferieprodukter, videresalg og bytte. Direktiver er basert på totalharmonisering, dvs. at man innenfor direktivets virkeområde ikke kan ha nasjonale regler som avviker fra direktivets. Blant de viktigste endringene er: - Virkeområdet utvides slik at timeshare-avtaler for mindre enn tre år nå vil omfattes. - Oppdatert og utvidede informasjonskrav skal sikre at forbrukeren treffer et informert valg. - Obligatorisk informasjon i form av et angreskjema. - 14 dagers ubetinget angrerett. - Klarere forbud mot forskuddsbetaling. Totalt sett vil de fleste endringene styrke forbrukernes rettigheter.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 08.05.2012