Endringer i bustadbyggjelagslova

Prop. 66 L (2011-2012), Innst. 246 L (2011-2012), Lovvedtak 52 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 18.04.2012 Innst. 246 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i bustadbyggjelagslova. Endringene går i hovedsak ut på å gjøre det enklere for boligbyggelag å innfusjonere heleide datteraksjeselskaper.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.04.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 08.05.2012