Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i bustadbyggjelagslova (fusjon mellom boligbyggelag og heleide datteraksjeselskaper)

Dette dokument

  • Innst. 246 L (2011–2012)
  • Kildedok: Prop. 66 L (2011–2012)
  • Dato: 18.04.2012
  • Utgiver: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 4

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 18. april 2012

Aksel Hagen

Michael Tetzschner

leder

ordfører