Norsk helsearkiv m.m.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2012 Innst. 351 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i helsergisterlova som gjer det mogleg å etablere Norsk helsearkiv. Endringane vart gjort samrøystes unnateke ei føresegn om korleis personidentifiserande kjenneteikn skal lagrast i helseregistra, som vart vedtatt med røystene til Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget 12.06.2012