Endringar i deltakerloven, havrettslova og finnmarksloven (kystfiskeutvalet)

Prop. 70 L (2011-2012), Innst. 336 L (2011-2012), Lovvedtak 62 (2011-2012) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 29.05.2012 Innst. 336 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i deltakerloven, havressurslova og finnmarksloven (kystfiskutvalet). Lovproposisjonen er en oppfølging av et oppmodningsvedtak i Stortinget knyttet til behandling av Finnmarksloven i 2005, der Stortinget ba regjeringen om snarest mulig foreta en utredning av samers og andres rett til fiske i havet utenfor Finnmark, og fremme en oppfølgende sak om dette til Stortinget. Stortingsflertallet sluttet seg til forslaget fra regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.06.2012