Endringer i voldsoffererstatningsloven og straffeprosessloven

Prop. 65 L (2011-2012), Innst. 219 L (2011-2012), Lovvedtak 49 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 20.03.2012 Innst. 219 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt enkelte endringer i voldsoffererstatningsloven og straffeprosessloven. Bakgrunnen for endringene er terrorangrepet mot regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011. Endringene skal gjelde generelt. En viktig endring er at retten nå kan beslutte at de fornærmede og etterlatte skal kunne overvære rettsmøtet ved bruk av fjernmøte (videokonferanseteknikk) eller ved at de mottar lyd- og bildeoverføring fra rettslokalet på nærmere angitt sted (såkalt streaming).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 29.03.2012