Endringer i klimakvoteloven

Prop. 68 L (2011-2012), Innst. 285 L (2011-2012), Lovvedtak 57 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 10.05.2012 Innst. 285 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykket i Regjeringens forslag til endringer i Lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven). Innlemmelse av det reviderte kvotedirektivet i EØS-avtalen og denne utvidelsen innebærer at andelen norske utslipp som er omfattet, øker fra om lag 40 til om lag 50 prosent.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 22.05.2012