Lov om bustøtte (bustøttelova)

Prop. 76 L (2011-2012), Innst. 323 L (2011-2012), Lovvedtak 59 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 24.05.2012 Innst. 323 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt lov om bustøtte. Loven innebærer hovedsaklig en lovfesting av gjeldende rett for å samle gjeldende regler om bostøtte i en lov. I tllegg medfører den nye loven materielle endringer i enkelte administrative retningslinjer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 11.06.2012