Endringar i veglova og vegtrafikkloven

Prop. 81 L (2011-2012), Innst. 290 L (2011-2012), Lovvedtak 61 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 15.05.2012 Innst. 290 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Etter forslag frå regjeringa har Stortinget vedteke endring i veglova slik at det gis høve til mellombelse tidsdifferensierte satsar av bompengar. Lovføresegna opnar for at byområde med bompengeinnkreving kan bli gitt moglegheit til å ta i bruk auka mellombelse bompengesatsar i avgrensa periodar med høg luftforureining utan eit framlegg for Stortinget. Frp stemte i mot lovforslaget. Lovtekniske korrigeringar i vegtrafikkloven blei vedeke av eit samla Storting.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 11.06.2012