Tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager

Prop. 98 L (2011-2012), Innst. 352 L (2011-2012), Lovvedtak 74 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 31.05.2012 Innst. 352 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet proposisjon om endringer i barnehageloven. Forslaget ble vedtatt med støtte av et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Endringene gjelder bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager. Lovvedtaket slår fast at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Kommunen gis også adgang til å anvende økonomiske sanksjoner der det kommunale tilskuddet og foreldrebetalingen ikke brukes i samsvar med intensjonen og formålet fastsatt i barnehageloven. Lovvedtaket inneholder også regler om regnskap og revisjon

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.06.2012