Patentstyrelova

Prop. 94 L (2011-2012), Innst. 343 L (2011-2012), Lovvedtak 66 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2012 Innst. 343 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et lovforslag fra regjeringen om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (patentstyreloven). Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 12.06.2012