Endringer i helseforetaksloven mv.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 13.11.2012 Innst. 62 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt enkelte endringer i helseforetaksloven. Endringene er basert på praktiske erfaringer med helseforetaksmodellen så langt og tas inn i loven for å gi et mer helhetlig bilde av helseforetaksmodellen. Det er i tillegg vedtatt en utvidelse av de organisatoriske valgmulighetene slik at spesialisthelsetjenesten i større grad kan organiseres innenfor helseforetaksmodellen, og den nasjonale styringen av spesialisthelsetjenesten er i større grad blitt synliggjjort i loven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget 04.12.2012