Lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser

Prop. 139 L (2011-2012), Innst. 26 L (2012-2013), Lovvedtak 3 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saken er behandlet i Stortingets presidentskap Innstilling avgitt 18.10.2012 Innst. 26 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en ny lov som innebærer at Kongen i statsråd kan pålegge regjeringsmedlemmene å registrere sine verv og økonomiske interesser i et register som er tilgjengelig for allmennheten. Slike opplysninger for regjeringsmedlemmer har hittil vært registrert på frivillig basis i registeret for stortingsrepresentanter, men det vil nå være obligatorisk på samme måte som det har vært for stortingsrepresentanter fra 1. oktober 2009.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.10.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 13.11.2012