Grunnlovsforslag om tillegg i Grunnloven § 49 om grunnlovsfesting av lokaldemokratiet

Dokument 12:5 (2011-2012), Innst. 182 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 01.03.2016 Innst. 182 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag 5, 19 og 26, jf. Innst. 182 S (2015-2016) og Dokument 12:5 (2011-2012), Dokument 12:19 (2011-2012) og 12:26 (2015-2016). Alle forslagene gjaldt grunnlovfesting av lokaldemokratiet/lokalt selvstyre. Forslaget i Dokument 12:19 fremmet av Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen, Øyvind Vaksdal og Ib Thomsen, Alternativ 3 B, med ordlyden "Innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte organer. Nærmere bestemmelser om det lokale folkevalgte nivå fastsettes ved lov." ble bifalt med 158 mot 5 stemmer. Forslaget i Dokument 12:5 ble med 143 mot 20 stemmer ikke bifalt og forslaget i Dokument 12:26 ble med 153 mot 10 stemmer ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.03.2016

   Behandlet i Stortinget: 31.03.2016