Grunnlovsforslag om opphevelse av Grunnloven § 107 (Odels- og Aasædesretten)

Dokument 12:17 (2011-2012), Innst. 262 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 03.05.2016 Innst. 262 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag 6, 13 og 17, jf. Innst. 262 S (2015-2016), jf. Dokument 12:6 (2011-2012), Dokument 12:13 (2011-2012) og Dokument 12:17 (2011-2012). Alle forslagene gjaldt opphevelse av odels- og åsetesretten. I innstillingen støtter komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet alle forslagene. Venstre støtter forslaget i Dokument 12:13 (2011-2012) og fremmer følgende forslag: "§ 117 oppheves". Forslaget i Dokument 12:13 ble med 82 mot 84 stemmer ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 24.05.2016