Lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området (EØS-arbeidstakarlova)

Prop. 152 L (2011-2012), Innst. 82 L (2012-2013), Lovvedtak 21 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 22.11.2012 Innst. 82 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har mot stemmene fra Fremskrittspartiet vedtatt Lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 (forordning (EU) nr. 492/2011) om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området (EØS-arbeidstakarlova). Loven trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 13.12.2012