Stortinget - Møte fredag den 5. oktober 2012 kl. 09

Dato: 05.10.2012

Referatsaker

Sak nr. 2 [13:49:51]

Referat

 • 1.(1)

  Lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 (forordning (EU) nr. 492/2011) om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området (EØS-arbeidstakarlova) (Prop. 152 L (2011–2012))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2.(2)

  Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Malta, undertegnet i Valletta 30. mars 2012 (Prop. 137 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 3.(3)

  Endringar i forseinkingsrentelova mv. (gjennomføring av direktiv 2011/7/EU av 16. februar 2011 om kamp mot forseinka betaling i handelshøve) (Prop. 150 L (2011–2012))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 4.(4)

  Sametingets virksomhet 2011 (Meld. St. 35 (2011–2012))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 5.(5)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hallgeir H. Langeland, Snorre Serigstad Valen, Eirin Sund, Truls Wickholm, Marianne Marthinsen og Jette F. Christensen om å utrede republikk som styreform i Norge (Dokument 8:151 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 6.(6)

  Endringar i «Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap» (Prop. 151 S (2011–2012))

 • 7.(7)

  Nordisk samarbeid (Meld. St. 34 (2011–2012))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

 • 8.(8)

  Innberetning fra valgkomiteen om endring i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 1 (2012–2013))

 • 9.(9)

  Innberetning fra valgkomiteen om oppnevning av varamedlemmer for utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer av Europautvalget (Innberetning 2 (2012–2013))

  Enst.: Nr. 8 og 9 vedlegges protokollen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.