Endringer i valgloven og kommuneloven

Prop. 52 L (2012-2013), Innst. 267 L (2012-2013), Lovvedtak 54 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 23.04.2013 Innst. 267 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i valgloven og kommuneloven på bakgrunn av innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen, jf Prop 52 L (2012-2013). Endringene innebærer blant annet at ansvar for etablering og oppdatering av manntall blir overført til statlige myndigheter. Ved forhåndsstemmegivningen innføres enkelte nye prosedyrer. Det skal være to stemmemottakere til stede ved stemmegivningen. Alle stemmesedler skal stemples, og velgere som avgir stemme i den kommunen de er manntallsført, skal som hovedregel ikke benytte stemmeseddelkonvolutt, men legge sin stemme direkte i urnen. Krav til egnet og tilgjengelig valglokale blir fastsatt i lov. Fristene for innlevering og tilbakekalling av listeforslag endres. Forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre om å be regjeringen stanse forsøket med å avgi elektronisk stemme utenfor valglokale ved valget i 2013, ble med 50 mot 47 stemmer ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Komiteens tilråding forkastet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.04.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 07.05.2013