Likestilling

Meld. St. 44 (2012-2013)

Status: Regjeringen har fremmet en melding til Stortinget.
Saken er ferdigbehandlet.

Melding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet