Endringer i utlendingsloven (behandling av omgjøringsanmodninger)

Prop. 180 L (2012-2013), Innst. 124 L (2013-2014), Lovvedtak 38 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 11.02.2014 Innst. 124 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Prop. 180 L (2013-3014) endringer i utlendingsloven (behandling av omgjøringsanmodninger). Forslagene til endringer ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget 04.03.2014