Endringer i reindriftsloven mv. (avvikling av områdestyrene)

Prop. 89 L (2012-2013), Innst. 307 L (2012-2013), Lovvedtak 65 (2012-2013) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 16.05.2013 Innst. 307 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i reindriftsloven. Endringen innebærer en avvikling av områdestyrene og overføring av områdestyrenes oppgaver til fylkesmannsembetene. Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 03.06.2013