Lov om Norsk kulturråd

Prop. 67 L (2012-2013), Innst. 277 L (2012-2013), Lovvedtak 58 (2012-2013) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 30.04.2013 Innst. 277 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag til lov om Norsk kulturråd. Loven er en rammelov hvor kun det ytre rammeverket for Kulturrådets virksomhet fastsettes. Formålet med loven er å oppdatere og presisere det grunnleggende, organisatoriske regelverket om Kulturrådet og avklare og tydeliggjøre rådskollegiets faglige selvstendighet. Loven ble vedtatt av et flertall som besto av Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 21.05.2013