Endringar i folketrygdlova (utviding av stønadsperioden for foreldrepengar mv.)

Prop. 79 L (2012-2013), Innst. 279 L (2012-2013), Lovvedtak 57 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 30.04.2013 Innst. 279 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag til endring i folketrygdloven om utvidelse av stønadsperioden for foreldrepenger m.v.. Stønadsperioden utvides til 49 uker. Det ble også vedtatt å utvide fedrekvoten til 14 uker. Tilsvarende ble mødrekvoten også 14 uker. Endringene ble vedtatt av et flertall bestående av Arbeidepartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre. Kristelig Folkeparti støttet utvidelsen av stønadsperioden.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 21.05.2013