Stortinget - Møte mandag den 18. mars 2013 kl. 12

Dato: 18.03.2013

Referatsaker

Sak nr. 7 [21:48:17]

Referat

 • 1.(180)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Laila Marie Reiertsen og Vigdis Giltun om gjeninnføring av særreglene for dagpengemottakere over 64 år, og øvrige endringer i folketrygdloven kapittel 4 (Dokument 8:44 S (2012–2013))

 • 2.(181)

  Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (søksmålsrett for fagforeninger mv., overtredelsesgebyr og ufrivillig deltid) (Prop. 83 L (2012–2013))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3.(182)

  Endringer i friluftsloven mv. (Prop. 84 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4.(183)

  Endring i lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) (Prop. 76 L (2012–2013))

 • 5.(184)

  Endringar i folketrygdlova (utviding av stønadsperioden for foreldrepengar mv.) (Prop. 79 L (2012–2013))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 6.(185)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Stordalen, Jon Jæger Gåsvatn og Kari Kjønaas Kjos om å tilby nye kreftmedisiner i tråd med faglige råd (Dokument 8:43 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 7.(186)

  Endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m. (styrking av håndhevingsreglene) (Prop. 81 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 8.(187)

  På rett vei – Kvalitet og mangfold i fellesskolen (Meld. St. 20 (2012–2013))

 • 9.(188)

  Endringer i kirkeloven (Prop. 78 L (2012–2013))

  Enst.: Nr. 8 og 9 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 10.(189)

  Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember 2012

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 11.(190)

  Endringer i konkurranseloven (Prop. 75 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 12.(191)

  Endringer i vegtrafikkloven (elektronisk betalingsenhet i kjøretøy) (Prop. 80 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 13.(192)

  Regjeringens internasjonale kulturinnsats (Meld. St. 19 (2012–2013))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for familie- og kulturkomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.