Endringer i kirkeloven

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2013 Innst. 363 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i kirkeloven i tråd med forutsetningene i kirkeforliket fra 2008 og senere behandlinger av en demokratireform i Den norske kirke. Kirkevalg skal nå holdes samtidig med stortings- og kommunevalg, og i lokaler nær valglokalene. Bispedømmerådene skal ha 7 leke medlemmer, minst 4 av disse valgt ved direkte valg. Hovedelementene i demokratireformen er dermed lovfestet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 10.06.2013