Endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m. (styrking av håndhevingsreglene)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 23.04.2013 Innst. 261 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i håndhevingsreglene i lovgivningen om industrielt rettsvern. Endringene gjelder patentloven, kretsmønsterloven, planteforedlerloven og varemerkeloven. Håndhevingsreglene vil etter endringene i hovedsak bli like i de forskjellige lovene om industrielt rettsvern.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.04.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 07.05.2013