Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger)

Prop. 111 L (2012-2013), Innst. 347 L (2012-2013), Lovvedtak 68 (2012-2013) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 23.05.2013 Innst. 347 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt enkelte endringer i aksjelovgivningen. Endringene gjelder reglene om stiftelse, selskapenes kapitalforhold, avholdelse av generalforsamling og selskapets ledelse. Formålet med endringene er å forenkle det selkapsrettslige regelverket for aksjeselskapene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 03.06.2013