Endringar i odelslova

Prop. 128 L (2012-2013), Innst. 361 L (2012-2013), Lovvedtak 84 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2013 Innst. 361 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om endringer i odelslova. Stortinget vedtok mot én stemme endringene i odelslova, bortsett fra forslaget om oppheving av § 31 og endringen i § 16, som fikk tilslutning fra et flertall i Stortinget bestående av medlemmene fra Ap, Sv og SP.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget: 10.06.2013