Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om utvalgets undersøkelse av opplysninger om norske kilder mv. i Etterretningstjenesten

Dokument 7:1 (2013-2014), Innst. 160 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.03.2014 Innst. 160 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet EOS-utvalgets undersøkelse om Etterretningstjenestens behandling av opplysninger om norske kilder. Utvalget har foretatt flere inspeksjoner og undersøkelser i Etterretningstjenestens avdeling for menneskebasert innhenting. Utgangspunktet for saken var en bekymringsmelding. EOS-utvalget har ikke gjort funn som tilsier at E-tjenesten systematisk har behandlet opplysninger om norske kilder i strid med regelverket. Utvalget har imidlertid påpekt at E-tjenesten må utarbeide et internt regelverk for bruk av kilder som innhentingsmetode. Komiteen sier i innstillingen at skriftlighet, konkrete retningslinjer, tydelig hjemmelsgrunnlag og bedre tilrettelegging for kontroll, er avgjørende for at E-tjenesten skal kunne utføre sitt oppdrag. Komiteen ber Forsvarsdepartementet sørge for at disse forholdene blir brakt i orden. Saken ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.03.2014

   Behandlet i Stortinget: 08.04.2014