Endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing)

Prop. 53 L (2013-2014), Innst. 192 L (2013-2014), Lovvedtak 55 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 13.05.2014 Innst. 192 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i tinglysningsloven. Endringene innebærer at det legges til rette for elektronisk tinglysing.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.05.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget: 10.06.2014