Endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter)

Prop. 101 L (2013-2014), Innst. 77 L (2014-2015), Lovvedtak 19 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 02.12.2014 Innst. 77 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i panteloven m.m. Endringene åpner for at patenter, supplerende beskyttelsessertifikater og planteforedlerretter, kan pantsettes særskilt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.12.2014