Utbygging og finansiering av vegprosjekt og tiltak i Harstad kommune i Troms (Vegpakke Harstad)

Prop. 119 S (2013-2014), Innst. 308 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 16.06.2014 Innst. 308 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag frå regjeringa samrøystes samtykka i at bompengeselskap får løyve til å kreve inn bompengar til delvis bompengefinansiering av utbygging av vegprosjekt og tiltak i Harstad (Vegpakke Harstad). Vegpakka har eit kostnadsoverslag på 1550 mill. kroner. Bompedelen utgjer 926 mill. kroner. Anleggsstart er hausten 2014 og det er rekna ein samla byggeperiode på seks-sju år. Stortinget vedtok samstundes at Samferdselsdepartementet får fullmakt til å redusere takstane i prosjekt tidlegare behandla av Stortinget, men der innkrevjinga ikkje er starta opp per 20. juni 2014, og basert på lågare berekneteknisk rente.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.06.2014

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2014