Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)

Prop. 125 L (2013-2014), Innst. 165 L (2014-2015), Lovvedtak 57 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.02.2015 Innst. 165 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en ny samlet lov om finansforetak og finanskonsern - finansforetaksloven - som inneholder regler om konsesjon, organisatoriske regler for finansforetakene, generelle virksomhetsregler, regler om sikringsordninger og soliditetssvikt, og sanksjonsbestemmelser.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 07.04.2015