Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 25.11.2014 Innst. 65 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt ny lov med beskyttelse av mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder som uttalt mål. Et hovedmål med loven er å få en mer plattformnøytral regulering på området. Loven innebærer derfor en oppdatering, samordning og forenkling av regler som i dag finnes i film- og videogramloven og kringkastingsloven. I tillegg innebærer loven ny gjennomføring av beskyttelsesregler i EU-direktivet om audiovisuelle bestillingstjenester (AMT-direktivet).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.12.2014