Endringar i yrkestransportlova (krav om butid for utferding av kjøresetel mv.)

Prop. 15 L (2014-2015), Innst. 115 L (2014-2015), Lovvedtak 37 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2014 Innst. 115 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedteke endringar i yrkestransportlova som gjev heimel for krav om butid for utferding av kjøresetel til utanlandske førarar av kjøretøy i løyvepliktig persontransport.. Bakgrunnen for endringane er å sikre tryggleiken for passasjerane.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget: 13.01.2015