Endringer i alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling)

Prop. 58 L (2014-2015), Innst. 252 L (2014-2015), Lovvedtak 72 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 30.04.2015 Innst. 252 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har - med støtte fra alle partier unntatt Senterpartiet - vedtatt endringer i alkoholloven som gir Helse- og omsorgsdepartementet hjemmel til å fastsette forskrift om inndragning av bevilling ved overtredelse av alkohollovens bestemmelser. Lovendringen innebærer at det vil bli innført standardiserte reaksjoner for ulike typer overtredelser (prikkbelastningssystem). Endringene skal tydeliggjøre kommunenes ansvar for å reagere ved brudd på bevillingsvilkårene, og sikre likebehandling av bevillingshavere.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 26.05.2015