Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling)

Dette dokument

  • Innst. 252 L (2014–2015)
  • Kildedok: Prop. 58 L (2014–2015)
  • Dato: 30.04.2015
  • Utgiver: helse- og omsorgskomiteen
  • Sidetall: 11

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 30. april 2015

Kari Kjønaas Kjos

Morten Wold

leder

ordfører