Endringer i politiloven (bistand fra Forsvaret)

Prop. 79 L (2014-2015), Innst. 326 L (2014-2015), Lovvedtak 93 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 02.06.2015 Innst. 326 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i politiloven for å oppfylle Grunnlovens krav om lovhjemmel for Forsvarets bruk av makt mot innbyggerne ved bistand til politiet. Lovendringene innebærer en angivelse av yttergrensene for Forsvarets potensielle maktbruk.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.06.2015