Endringer i tomtefesteloven (festeavgift ved forlengelse m.m.)

Prop. 73 L (2014-2015), Innst. 349 L (2014-2015), Lovvedtak 92 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2015 Innst. 349 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i tomtefesteloven. Endringene gjelder bortfesters adgang til å kreve regulering av festeavgiften i forbindelse med forlengelse av feste til bolighus og fritidshus.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.06.2015