Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

Meld. St. 16 (2014-2015), Innst. 361 S (2014-2015) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2015 Innst. 361 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett.Stortinget har enstemmig fattet følgende vedtak: Stortinget ber regjeringen på egnet måte legge frem for Stortinget det endelige forslaget til produksjonsområder. Stortinget ber regjeringen utrede en utslippsmodell der hver enkelt aktørs tillatte miljøbelasning er definert Stortinget ber regjeringen legge frem en handlingsplan mot resistens Stortinget ber regjeringen om å utarbeide en strategi mot rømming som tar utgangspunkt i en nullvisjon Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med statsbudsjettet for 2016, legge frem forslag om et havbruksfond som skal fordele kommunenes og fylkeskommunenes inntekter fra nye konsesjoner og vekst på eksisterende, samt legge frem en vurdering av de mest tjenlige fordelingsnøklene for å sikre en rimelig fordeling av inntektene til alle kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2015