Rapport fra arbeidsgruppen som har utarbeidet forslag til lov og instruks om nasjonal institusjon for menneskerettigheter - lovdelen

Dokument 16 (2014-2015), Innst. 216 L (2014-2015), Lovvedtak 60 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Fra Interne styrer og utvalg Saken er behandlet i Stortingets presidentskap Innstilling avgitt 26.03.2015 Innst. 216 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.03.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 28.04.2015