Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Samtykke til ratifikasjon av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn

Prop. 102 LS (2014-2015), Innst. 340 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 04.06.2015 Innst. 340 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget samtykker i ratifikasjon av konvensjon av 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn. Stortinget har også behandlet som egen sak lov om gjennomføring av konvensjonen og endringer i andre lover. Formålet med konvensjonen er økt vern for barn i internasjonale situasjoner, og økt internasjonalt samarbeid på dette området. Norge vil få et nytt virkemiddel for å forebygge og løse internasjonale foreldretvister, barnevernssaker og barnebortføringssaker - og kan derfor legge til rette for mer langsiktige omsorgsløsninger for de aktuelle barn. En av konvensjonens hovedbestemmelser er at det er staten der barnet har vanlig bosted som kan treffe beskyttelsestiltak (jurisdiksjon).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2015