Endringer i ekteskapsloven mv. (myndighet til å behandle ugyldige ekteskap)

Prop. 103 L (2014-2015), Innst. 285 L (2014-2015), Lovvedtak 86 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 26.05.2015 Innst. 285 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i ekteskapsloven mv. Lovendringen skal legge til rette for en bedre behandling av saker der inngåtte ekteskap ikke er gyldige etter norsk lov. Myndighet til å godkjenne ugyldige ekteskap legges til fylkesmannen. Departementet vil komme tilbake til om myndigheten skal legges til ett eller flere fylkesmannsembeter.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.06.2015