Oppheving av lov om registrering av innsamlinger

Prop. 104 L (2014-2015), Innst. 317 L (2014-2015), Lovvedtak 87 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 02.06.2015 Innst. 317 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å oppheve lov om registrering av innsamlinger. Det vises til at loven, etter en grundig evaluering, ikke kan sies å ha fungert i henhold til intensjonen om å øke tilliten mellom giver og innsamler. Opphevelse av loven innebærer at den frivillige registreringsordningen for innsamlinger ikke lenger vil være regulert av offentlig lovgivning, men kan videreføres gjennom privat organisering.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.06.2015