Jordbruksoppgjøret 2015 - endringer i statsbudsjettet 2015 m.m. (nasjonal jordvernstrategi)

Prop. 127 S (2014-2015), Innst. 56 S (2015-2016) - vedlegg 4

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 19.11.2015 Innst. 56 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet regjeringens omtale om en nasjonal jordvernstrategi, jf. Prop. 127 (2014-2015) Jordbruksoppgjøret 2015 m.v. Stortinget har enstemmig fattet flere vedtak i saken , bl.a. årlig mål for omdisponering av dyrka mark til 4000 dekar innen 2020.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.2015

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2015