Endringer i sosialtjenesteloven (økonomisk stønad til barnefamilier)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 24.11.2015 Innst. 68 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i sosialtjenesteloven (økonomisk stønad til barnefamilier). Det reguleres at barns inntekt skal holdes utenfor ved vurdering av søknader om økonomisk stønad. Bakgrunnen for lovendringen er et ønske om at barn som vokser opp i familier som mottar økonomisk stønad får levekår som er mer likeverdige sammenliknet med andre barn. Lovendringen tar sikte på å begrense kommunenes adgang til å regne med barns inntekt ved vurdering av søknader om, og beregning av økonomisk stønad (sosialhjelp) til barnefamilier. Dette skal også bidra til at praksis i kommunene blir mer lik og at barn i familier som mottar stønad til livsopphold vil kunne bedre sin egen situasjon gjennom inntekt fra arbeid i helger og skoleferier.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.12.2015