Lov om klageorganer for forbrukersaker (gjennomføring av direktiv 2013/11/EU og forordning nr. 524/2013) og endringer i enkelte andre lover

Prop. 32 L (2015-2016), Innst. 244 L (2015-2016), Lovvedtak 54 (2015-2016) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 26.04.2016 Innst. 244 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har hatt til behandling lov om klageorganer for forbrukersaker. Lovforslaget er vedtatt. Formålet med lovforslaget var å etablere et rimelig utenrettslig klagebehandlingstilbud av god kvalitet for tvister oppstått ved salgs- eller tjenesteavtaler mellom forbruker og næringsdrivende.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 10.05.2016