Endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer)

Prop. 10 L (2015-2016), Innst. 86 L (2015-2016), Lovvedtak 21 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2015 Innst. 86 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i rettsgebyrloven. Rettsgebyret øker med 19,2 pst. fra 860 kroner til 1 025 kroner.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 11.12.2015